Правила користування бібліотекою

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Директор ВСП Агротехнічний

коледж Уманського НУС

________________В.Кужель

«____» ________ 2016 р.

ПРАВИЛА

користування бібліотекою ВСП Агротехнічний коледж

Уманського національного університету садівництва

І. Загальні положення

 1.1. Правила користування бібліотекою коледжу розроблені відповідно до Закону України „Про бібліотеки і бібліотечну справу” зі змінами і доповненнями, затвердженими Верховною Радою України 16.03.2000р., „Типових правил користування бібліотеками в Україні”, затверджених наказом Міністерства культури і мистецтв України від 25.05.2001р. № 319 і зареєстрованими у Міністерстві юстиції України 22.06.2001р. за № 538/5729, „Положення про бібліотеку ВСП Агротехнічний коледж УНУС”, затверджених директором коледжу від  08.01.2013 р.

1.2. Правила користування бібліотекою – це документ, що регламентує відносини користувача з бібліотекою, встановлює загальний порядок організації обслуговування користувачів, доступ до фондів бібліотеки, права та обов’язки користувачів бібліотеки.

1.3. Бібліотека коледжу є інформаційним, навчальним, науковим, культурно – просвітницьким структурним підрозділом навчального закладу, що має упорядкований фонд документів, доступ до інших джерел інформації та головним завданням якого є забезпечення інформаційних, освітніх,  культурних та інших потреб користувачів бібліотеки.

1.4.Фонди бібліотеки коледжу є складовою частиною загальнодержавної довідково – інформаційної системи і знаходяться під охороною держави.

1.3.Користування бібліотекою коледжу безкоштовне. Платні послуги можуть надаватися додатково відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 5 червня 1997 року № 534 та Наказу  Міністерства освіти України, Міністерства фінансів та Міністерства економіки України по надання платних послуг від 27 жовтня 1997 року № 383\239\131. Вартість послуг визначається на договірних засадах і затверджується директором коледжу.

 2.Права користувачів

2.1.Право користування бібліотекою мають викладацький склад, студенти та працівники структурних підрозділів коледжу.

2.2.Формами бібліотечного обслуговування є: абонемент, читальний зал, міжбібліотечний  абонемент (МБА).

2.3.Користувачі бібліотеки мають право отримувати безкоштовно інформацію про склад бібліотечних фондів, консультаційну допомогу в пошуках джерел інформації, одержувати в тимчасове користування книги, документи з бібліотечного фонду, брати участь у читацьких конференціях та інших заходах, що їх проводить бібліотека, та входити до читацьких рад.

2.4.Користувачі мають право отримувати в тимчасове користування наукову, навчальну, довідкову, методичну літературу на абонементі, в читальному залі; користуватися всіма видами довідково – бібліографічного обслуговування, іншими послугами, що надаються бібліотекою.

2.5.Користувачі мають право одержати для опрацювання поза бібліотекою одноразово не більше 5 документів терміном до 30 діб. Термін користування новими надходженнями, документами підвищеного читацького попиту, періодикою може бути зменшено до 15 діб. Кількість бібліотечних документів, що видаються в читальному залі, не обмежується.

2.6.Користувачі мають право виносити документи за межі бібліотеки, якщо вони записані у формулярі читача, або в іншому обліковому документі. Термін користування документами на прохання користувача може бути продовжений, якщо на них відсутній попит інших користувачів.

2.7.Рідкісні та цінні документи, довідкові видання, а також видання, одержані по МБА, видаються для користування тільки в читальному залі.

2.8.Навчальна література видається на абонемент на семестр, або навчальний рік в кількості, що відповідає навчальним планам і програмам.

2.9.Наукова література видається викладацькому складу у кількості 10-15 примірників терміном на місяць, іншим категоріям читачів – до 5 примірників на той же термін.

2.10.Художня література видається у кількості не більше 3 примірників, строком на 15 діб.

2.11.Видача додому документів, що користуються підвищеним попитом, може здійснюватися під грошову заставу за дозволом керівника, який визначає перелік таких документів. Розмір застави встановлюється бібліотекою. Якщо одержані в бібліотеці під заставу документи не повертаються користувачем у зазначений термін і дії для повернення їх не мають результату, то грошова застава зараховується на спец рахунок бібліотеки й використовується на придбання чи оправу бібліотечних документів.

3.Обов’язки користувачів.

3.1.Для запису до бібліотеки необхідно подати студентський квиток або службове посвідчення, дійсне в поточному році. Користувачі інших навчальних закладів подають читацький квиток або посвідчення і обслуговуються, як правило, в читальних залах.

3.2.На підставі поданих документів читачу видається читацький квиток або заповнюється читацький формуляр.

3.3.Втрата читацького квитка не знімає відповідальності за всю літературу, що під нього взято.

3.4.При втраті читацького квитка читач отримує дублікат  (сплативши його вартість згідно прейскуранту платних послуг), протягом місяця після заяви про втрату.

3.5.Для запису до бібліотеки читач повинен ознайомитись з Правилами користування бібліотекою і підтвердити своє зобов’язання їх неодмінного виконання підписом на читацькому квитку чи в читацькому формулярі.

3.6.Користуючись документами з бібліотечного фонду, читач повинен дбайливо ставитись до них; при одержанні документів має перевірити їхню кількість та наявність пошкоджень і в разі виявлення дефектів попередити про це бібліотекаря, який зобов’язаний зробити на документах відповідну позначку. В іншому разі відповідальність за виявлені у книгах дефекти несе користувач.

3.7.Відповідальність за зіпсовану літературу несе читач, який користувався нею останнім.

3.8.Читачі, що завдали бібліотечному фонду збитків, несуть матеріальну, адміністративну або кримінальну відповідальність згідно з законодавством України.

3.9.Користувач, який втратив або пошкодив документ з бібліотечного фонду, повинен замінити його аналогічним, чи документом, визнаним бібліотекою рівноцінним, або відшкодувати збитки реальної вартості документа, яку визнає комісія роботи з фондом. При неможливості заміни читач повинен зробити ксерокопію цього видання. Грошова компенсація встановлюється по ринкових цінах, що діють на день розрахунку. При втраті особливо цінних для бібліотеки видань, якщо номінальна вартість втраченої (пошкодженої) літератури значно нижче фактичної, спосіб розрахунку та його кратність  визначається бібліотекою окремо за кожне видання в залежності від його цінності, або по цінах, що визначені каталогами – прейскурантами на закупівлю і продаж букіністичних, антикварних, інших видань та умовами застосування цих цін.

3.10.Вартість пошкоджених чи загублених книжок та інших матеріалів визначається за цінами, що вказані в облікових документах бібліотеки з урахуванням подальшої індексації вартості їх фондів.

3.11.Заміна втраченої чи пошкодженої літератури фіксується у спеціальному зошиті і підтверджується підписами читача і бібліотекаря, що приймає заміну.

3.12.На час літніх канікул викладачі та студенти повинні повернути до бібліотеки коледжу книжки та інші отримані матеріали.

3.13.На початку навчального року читач повинен перереєструватися, пред’явити всю літературу, що значиться за ним  та подовжити при потребі термін користування нею.

3.14.Читачі повинні додержуватись тиші в читальних залах та інших приміщеннях бібліотеки.

3.15. За порушення Правил користування бібліотекою читач може бути позбавлений права користування всіма пунктами видачі літератури на термін, що визначається адміністрацією бібліотеки.

4.Обов’язки бібліотеки з обслуговування

користувачів.

4.1. Формувати свої фонди згідно з потребами навчально – методичної, науково-дослідної та культурно – виховної роботи Агротехнічного коледжу УДАУ.

4.2. Інформувати користувачів про всі види послуг, що їх надає бібліотека в тому числі й платні, перелік яких затверджено постановою Кабінету Міністрів України № 534 від 05.06.97 р.

4.3. Дбати про культуру обслуговування  користувачів.

4.4. Задовольняти потреби у створенні при бібліотеках читацьких об’єднань, клубів за інтересами.

4.5. Формувати у користувачів потребу в інформації, користуванні бібліотеками, сприяти підвищенню культури читання.

4.6. Враховувати читацькі запити при формуванні інформаційних ресурсів, проведенні масових заходів.

4.7. Не використовувати відомості про користувачів бібліотеки та їх інтереси з будь-якою метою, крім наукової, без їх згоди; створювати бібліотечні ради; звітувати перед користувачами бібліотеки та громадськістю.

4.5. Систематично здійснювати контроль за своєчасним поверненням до бібліотеки виданих користувачем документів.

Завідувач бібліотеки                                                    Л.Ангарська